Klachtenprocedure

Care for Companies streeft naar een hoog kwaliteitsniveau en wil haar dienstverlening zo optimaal mogelijk uit te voeren. Hierbij spelen onder meer bereikbaarheid, bejegening en informatievoorziening een rol. Bent u ontevreden over de dienstverlening? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Care for Companies.

U kunt ook een officiële klacht indienen. Voor een goede afhandeling van uw klacht heeft Care for Companies een klachtenprocedure. Wij beschouwen klachten als een kans om de dienstverlening te verbeteren, om u als klant nog beter te adviseren.

  1. Officiële klacht indienen

U kunt uw klacht indienen via het klachtenformulier op onze website. Wij vinden het belangrijk dat u uw klacht schriftelijk indient, omdat dan úw tekst het uitgangspunt is. Bij een mondelinge klacht gaat vaak informatie verloren of wordt verkeerd geïnterpreteerd. Binnen drie werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging. Wij handelen uw klacht binnen drie weken af.

  1. Uw klacht wordt in behandeling genomen

De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris. Hierbij is het mogelijk dat er contact met u wordt opgenomen voor een toelichting. Als er werknemers van Care for Companies deel uit maken van de klacht, wordt er ook met hen gesproken.

  1. Uitspraak

Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Als de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Care for Companies gaat uitvoeren.

Uiteraard wordt bij een ongegronde of gedeeltelijk gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

  1. Oneens met de uitspraak?

Bent u het niet eens met de uitspraak? Dan kunt u binnen één maand na ontvangst van de uitspraak schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van Care for Companies. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht van de uitspraak.

  1. Tevreden?

Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent over de afhandeling van uw klacht. Mocht u niet tevreden zijn, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Arbodiensten.

Uitzonderingen

Er zijn situaties uitgezonderd van de klachtenprocedure:

  • U kunt geen klacht indienen als u ontevreden bent over het advies van de bedrijfsarts of gespecialiseerd verzuimconsulent om uw werk (gedeeltelijk) te hervatten. U kunt dan kiezen voor een Second Opinion of een Deskundigenoordeel via het UWV.
  • Wanneer u financiële schade meent te hebben door toedoen van Care for Companies kunt u dit niet via de klachtenprocedure melden. U kunt in dit geval een aansprakelijkheidsstelling sturen naar de afdeling Juridische zaken van Care for Companies.
  • Voor vragen of opmerkingen over een factuur kunt u terecht bij de afdeling Financiën.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Scroll naar top