Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN:
Care for Companies B.V.
Groeneweg 5-9
2718 AA ZOETERMEER
Inschrijfnummer K.v.K. voor Haaglanden: 27283366

——­———————————————————–

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: CARE FOR COMPANIES B.V., gevestigd aan de Groeneweg 5 te 2718 AA Zoetermeer, welke vennootschap eveneens aan het rechtsverkeer deelneemt onder de volgende handelsnamen: Second Care, Psycho Care, Re-inCareer en Arbo-Care; hierna ook genoemd: de gebruiker.

2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.

3. Overeenkomsten welke worden aangegaan met werkgevers tot het verrichten van diensten ten behoeve van haar werknemers (met name in het kader van de Arbo-wetgeving) zullen hierna, zover nodig, worden aangeduid als werkgeversovereenkomst en overeenkomsten welke worden aangegaan met de individuele werknemers als werknemersovereenkomst.

4. Overeenkomsten welke worden aangegaan op individuele basis, buiten het in lid 3 aangegeven kader en veelal met het oog op bepaalde ((para)-medische) dienstverlening, worden hierna, voor zover nodig, aangeduid als individuele overeenkomst).

5. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. Alle offertes, aanbiedingen, prijs- en tarievenlijsten, levertijden etc. zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan­bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid al dan niet tengevolge van wetgeving en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is de gebrui­ker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpar­tij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- en/of tarievenlijst door de gebruiker en/of door haar ingeschakelde derden, worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be­drijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na tot­standkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de weder­partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

De gebruiker is bevoegd om ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.

ARTIKEL 5: INHOUD EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. In de overeenkomst wordt omschreven waaruit de diensten zullen bestaan en wordt voor zover van toepassing en voor zover mogelijk de duur van de dienstverlening aangegeven. Daarnaast omvat de dienstverlening van de gebruiker alle wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen, die na de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk mochten worden overeengekomen.

2. In de overeenkomst wordt de begindatum en -zo mogelijk- de einddatum van de dienstverlening vermeld.

3. De werkgeversovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de werkgeversovereenkomst telkens voor een periode van twee jaren verlengd, tenzij één van partijen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de lopende overeenkomst, deze bij aangetekend schrijven heeft opgezegd.

ARTIKEL 6: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de overeenkomst moeten zijn uitgevoerd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale ter­mijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeenge­ko­men. Bij niet-tijdige beëindiging van de overeenkomst dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Elke (deel)behandeling wordt als een deellevering en als een afzonderlijk (te factureren) transactie beschouwd.

3. Indien het niet mogelijk blijkt adviezen, documenten, rapporten e.d. aan de wederpar­tij te leveren, dan wel de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor adviezen, documenten, rapporten e.d. voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of adviezen, documenten, rapporten, e.d. te leveren.

4. De gebruiker heeft uitdrukkelijk het recht om de kosten voor de bewaring van medische gegevens voor de wettelijke termijn (10 jaren), de kosten van overdracht van een dossier alsmede eventuele registratie- en administratiekosten, hiermee gepaard gaande, in rekening te brengen bij de wederpartij.

5. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in lid 3 van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gebruiker is alsdan bevoegd adviezen, documenten, rapporten e.d. te ver­nieti­gen echter met uitzondering van medische dossiers, waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt.

6. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.

7. De gebruiker is bevoegd om -ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij- vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken. De gebruiker is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

ARTIKEL 7: VOORTGANG LEVERING, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

1. De gebruiker is gehouden de overeenkomst op deskun­dige en zorgvuldige wijze uit te voeren.

2. De gebruiker bepaalt, eventueel in onderling overleg met de wederpartij, de wijze waarop de overeenkomst dient te worden uitgevoerd.

3. Wanneer leveringen dan wel werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, bijvoorbeeld door onvolledige ter be­schikkingstelling van gegevens of anderszins, is de gebruiker gerech­tigd de daar­uit voortvloeiende kosten aan de wederpar­tij in rekening te brengen.

4. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen opdrachten blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uit­voering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden.

5. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen.

ARTIKEL 8: INFORMATIEPLICHT

1. De wederpartij is verplicht aan de gebruiker alle door haar in het kader van een juiste uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie kosteloos te verschaffen en, voor zover het een werkgeversovereenkomst betreft, toegang te verlenen tot haar organisatie. In geval van een werkgeversovereenkomst is de wederpartij in ieder geval verplicht aan de gebruiker op te geven hoeveel werknemers er bij hem in dienst zijn en tevens om wijzigingen in het personeelsbestand prompt schriftelijk door te geven.

2. Ingeval van een werkgeversovereenkomst is de wederpartij verplicht om op schriftelijk verzoek van de gebruiker een verklaring van een registeraccountant te overleggen, houdende het aantal werknemers. De kosten van een dergelijk onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij er geen afwijkingen met het door de wederpartij opgegeven aantal werknemers wordt geconstateerd.

3. De gebruiker behoudt zich het recht voor de uitvoering van overeenkomst op te schorten tot het moment dat de we­derpar­tij aan de in de vorige leden van dit artikel genoemde verplich­tingen zal hebben vol­daan.

4. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor gevol­gen voort­vloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gege­vens.

5. Ingeval van een werkgeversovereenkomst zal de wederpartij de gebruiker informeren over ontwikkelingen die binnen haar organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe overeenkomsten.

ARTIKEL 9: PRIJZEN EN/OF TARIEVEN

1. Alle door de gebruiker vermelde prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2. De tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. De tarieven gelden voor normale werkdagen, waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) en voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

ARTIKEL 10: MEERWERK EN OVERWERK

1. Indien door aanvullende wensen van de wederpartij de prestaties welke de gebruiker op grond van de overeenkomst moet leveren aanzienlijk worden verzwaard en/of uitgebreid, is er sprake van meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt.

2. Indien de gebruiker van mening is dat er sprake is of zal zijn van meerwerk, zal de gebruiker de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen. De wederpartij dient de opdracht voor meerwerk per omgaande na ontvangst van de kennisgeving van de gebruiker schriftelijk te bevestigen. Indien de wederpartij dit nalaat, geldt de schriftelijke kennisgeving van de gebruiker als opdracht c.q. bewijs. De wederpartij is gehouden de extra kosten voor het meerwerk te vergoeden.

3. Indien door een medewerker van de gebruiker op verzoek van de wederpartij moet worden overgewerkt, worden de overwerkuren aan de wederpartij doorberekend, waarbij de kleinst door te berekenen tijdseenheid 1 (één) uur bedraagt. De overwerktoeslagen worden door de gebruiker in de offerte, overeenkomst of in een bijlage vermeld.

ARTIKEL 11: BETALING

1. De facturen van de gebruiker zullen door de wederpartij conform de schriftelijk tussen partijen overeengekomen betalingscondities worden voldaan. Indien er geen betalingscondities tussen partijen zijn overeengekomen, dan zal de wederpartij de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald: A. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt; B. zal de wederpartij na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. de gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich­tingen op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

1. De gebruiker kwijt zich van haar taak zoals van een be­drijf in haar branche mag worden verwacht, doch aan­vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van haarzelf, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behou­dens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haar vennoten, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

2. De gebruiker is met name niet aansprakelijk ingeval achteraf aan de wederpartij mocht blijken dat bepaalde kosten in verband met de dienstverlening van de gebruiker, niet vergoed worden (zoals bijvoorbeeld door verzekeringsmaatschappijen). Ook is de gebruiker met name niet aansprakelijk voor op het bedrijfsterrein van de gebruiker zoekgeraakte, beschadigde en/of gestolen eigendommen van de wederpartij danwel van welke anderen ook.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker -uit welken hoofde ook- beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de betrokken overeenkomst. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag.

5. Indien de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de gebruiker zich wegens de omstandigheden van het geval en/of de aard van de schade en/of bestaande wetgeving niet met succes kan beroepen op de leden 1 en/of 3 van dit artikel geldt dat de gebruiker nimmer gehouden is tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag.

6. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.

B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be­drijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken.

7. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

A. voormelde schade is ontstaan door een handelen of nalaten van de wederpartij in strijd met de instructies en/of het advies van de gebruiker;
B. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van eventuele afgeleverde zaken;
C. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens (waaronder medische rapporten, artsenverklaringen, informatie afkomstig van overheden en/of andere informatie), alles in de ruimste zin, die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

8. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden welke voortvloeien uit haar werkzaamheden en waarvoor zij krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk is.

ARTIKEL 13: VERTROUWELIJKE INFORMATIE

1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden.

2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat­regelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

3. Al hetgeen de wederpartij aan de gebruiker ter beschikking stelt, in verband met de door de gebruiker te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden blijft onherroepelijk eigendom van de wederpartij. De gebruiker staat ervoor in dat alle software, informatiedragers en informatie slechts en uitsluitend door de gebruiker zullen worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

4. Ingeval van een werkgeversovereenkomst wordt medische informatie zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een betrokken werknemer niet door de gebruiker ter beschikking van de wederpartij gesteld. Slechts indien een werknemer schriftelijk, middels een verklaring tot deelname aan het interventie- en begeleidingstraject, toestemming geeft kunnen medische gegevens op schriftelijk verzoek van de wederpartij aan hem ter beschikking worden gesteld. Eén en ander geldt behoudens voor zover de gebruiker hiertoe ingevolge een wettelijk voorschrift verplicht is.

5. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.

6. De gebruiker verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie zonder uitstel en onverwijld en onvoorwaardelijk aan de wederpartij terug te geven binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij daarom zal hebben verzocht.

7. Het is de gebruiker toegestaan te publiceren over door haar verrichte diensten en werkzaamheden mits dit anoniem geschiedt, zodanig dat de privacy van de wederpartij en haar personeelsleden gewaarborgd blijft.

ARTIKEL 14: OVERMACHT

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfssto­ringen door brand, ongeval of andere voorvallen, zoals uitval van het computernetwerk; natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn ver­plichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpar­tij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOM

1. De gebruiker is en blijft rechthebbende op alle rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van ontwikkelde methodes, modellen, technieken, programmatuur, producten, adviezen, documenten, rapporten e.d..

2. De uitoefening van de in het vorige lid ver­melde rechten -openbaarmaking of overdracht van gege­vens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.

3. Slechts na daartoe strekkende overeenkomst en na betaling van het tengevolge van de gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij een gebruiksrecht toe.

4. Voor zover toepasselijk verkrijgt de wederpartij de in lid 1 van dit artikel genoemde stukken slechts voor eigen gebruik. De wederpartij is niet gerechtigd de stukken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker anders dan voor eigen gebruik te hanteren, te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis te brengen van derden.

ARTIKEL 16: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID E.D.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele­ of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 17: ONTBINDING / ANNULERING

1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Annulering, waaronder annulering van gemaakte afspraken voor (deel)behandelingen, door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alle kosten welke door de gebruiker redelijkerwijze zijn gemaakt wegens annulering(en) door de wederpartij worden in principe volledig aan de wederpartij in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering(en) en vrijwaart de gebruiker ter zake.

3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 18: KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

1. Alle klachten en geschillen betreffende de door de gebruiker geleverde dienstverlening worden alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk worden ingediend, binnen 4 weken na het ontstaan van de oorzaak voor de klacht en dienen tenminste de volgende gegevens te bevatten: de identiteitsgegevens van de wederpartij, een gedetailleerde beschrijving van de klacht en de motiverende redenen, de datum van het ontstaan van de oorzaak en de eisen van de wederpartij. De klacht dient door de wederpartij gedateerd en ondertekend te zijn.

2. De gebruiker zal binnen 3 weken na indiening van de klacht, de wederpartij berichten omtrent in behandeling name.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

ARTIKEL 19 GESCHILLENREGELING

1. Alle geschillen tussen de wederpartij en de gebruiker over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot te leveren of geleverde diensten, dienen te worden voorgelegd aan één van de hierna onder lid 3 genoemde geschillencommissies.

2. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft hij het recht om binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk heeft medegedeeld het geschil aan een geschillencommissie te willen voorleggen, schriftelijk te verklaren dat het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter dient te worden beslecht.

3. De volgende klachtencommissies zijn bevoegd van de klacht kennis te nemen: – indien de klacht voortvloeit uit een fysiotherapeutische behandeling: de klachten commissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie te Amersfoort; – indien de klacht voortvloeit uit een psychologische behandeling: het College van Toezicht van het Nederlands Instituut voor Psychologen te Amsterdam; – indien de klacht voortvloeit uit een (sport)geneeskundige behandeling: de klachtencommissie van de Federatie van Sportmedische Instellingen te Bilthoven; – indien de klacht voortvloeit uit een houdingstherapeutische behandeling: de klachtencommissie van het Nederlands Paramedisch Instituut te Amersfoort; – indien de klacht voortvloeit uit een massagebehandeling: de klachtencommissie van het NGS te Arnhem.

4. Mochten partijen geen overeenstemming bereiken over de terzake bevoegde commissie dan zal deze voor partijen bindend worden aangewezen door de bevoegde kantonrechter.

5. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de wederpartij zijn klacht eerst, overeenkomstig artikel 18, aan de gebruiker heeft voorgelegd.

6. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de gebruiker is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

7. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

8. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Eventuele geschillen welke niet krachtens artikel 19 door een geschillencommissie worden behandeld, zullen worden berecht door een be­voeg­de Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette­lijk bevoegde rechter.

4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Scroll naar top