Re-integratie

Care for Companies verstaat onder re-integratie het geheel van medische, fysieke, psychische en praktische activiteiten die nodig zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzaam betaald werk te helpen. Daarmee wordt een uitkeringssituatie voorkomen of geminimaliseerd.

Voor effectieve en duurzame re-integratie is maatwerk vereist, want ieder mens is uniek. Met de aanpak van Care for Companies wordt een werknemer zelf bewust welke arbeidsmogelijkheden er zijn, maar ook waar eventuele grenzen liggen. Vervolgens wordt samen met de opdrachtgever gekeken naar de meest optimale inzet. Alle activiteiten die van belang zijn bij re-integratie, voert Care for Companies uit: van keuring en claimbeoordeling tot begeleiding en van assessment en (om)scholing tot aan de plaatsing. Kortom, het gehele proces!

1e spoor: werkhervatting
Vanaf de eerste ziektedag is Care for Companies uw partner in de begeleiding van zieke medewerkers. Geheel volgens de Wet Verbetering Poortwachter wordt vanaf dag één gestart met het aanleggen van een re-integratiedossier. Hierin worden alle schriftelijke stukken, handelingen en afspraken opgenomen. De informatie uit het re-integratiedossier is de basis voor het opstellen van het re-integratieverslag. Medische aspecten worden in een apart medisch dossier beheerd door Care for Companies. Dit in verband met het medisch geheim/privacy van de betreffende persoon.

2e spoor: terug naar werk
Care for Companies is ook uw partner voor re-integratie 2e spoor. Daar waar de WIA dreigt, doet Care for Companies er alles aan om de werknemer te behouden voor de arbeidsmarkt. Dit doen wij door het op maat maken van trajecten die een instroom naar de WAO moeten voorkomen. Hiermee wordt een ‘win/win-situatie’ gecreëerd voor alle betrokkenen.

Interventies
Alle preventieve en curatieve interventies tot en met de terugkeer op de eigen werkplek behoren tot ons dienstenpakket (met uitzondering van interventies die door specialisten buiten CfC worden uitgevoerd).

De curatieve interventie heeft als doelstelling dat de medewerker snel, verantwoord en duurzaam kan terugkeren in de (bestaande) werksituatie. Tijdens de interventie zullen wij zo veel mogelijk de-medicaliseren. Daar waar noodzakelijk en gewenst zullen wij multidisciplinair begeleiden. Tevens zullen wij de opdrachtgever adviseren omtrent vervangende werkzaamheden. Uitgangspunt hierbij is het optimaal gebruik maken van de aanwezige mogelijkheden van de werknemer. Het creëren van bewustwording en eigen verantwoordelijkheid bij de werknemer voor zijn of haar herstel, is hierbij van essentieel belang.

Wij maken gebruik van de volgende behandelaars:

  • Psychologen
  • Bedrijfsartsen
  • Ergotherapeuten
  • Fysiotherapeuten
  • Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Scroll naar top